Signora

0

Brak produktów

 • Dostawa

  0,00 zł
 • Suma

  0,00 zł
Home > Regulamin

Regulamin

Kategorie

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SIGNORA.PL
(zwany dalej „Regulaminem”)
DLA KONSUMENTÓW

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym SINGORA.PL, prowadzonym w domenie internetowej www.singora.pl, pomiędzy:

Judytą Misiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: 

 MULTI FIRMA Judyta Misiak

Kopki, ul. Wygoda 60
37 – 420 Rudnik nad Sanem
REGON: 365899325
NIP: 602-010-01-33

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwanym w dalszej część regulaminu MULTI FIRMA Judyta Misiak, 

a osobami będącymi konsumentami i dokonującymi zakupu produktów od SMULTI FIRMA Judyta Misiak jako konsumenci („Klient”).

 KONTAKT:

(pon.-pt. w godzinach 09:00 - 17:00)

tel. kom.: 793 266 946  

(opłata jak za połączenie standardowe tj. według cennika właściwego operatora).


e-mail: sklep@signora.pl

 

I. TERMINY

W niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie terminom: 

 1. REGULAMIN –  niniejszy Regulamin normujący zasady Sklepu Internetowego.
 2. CENA (SUMA PIENIĘŻNA)- koszt, który musi zostać poniesiony w momencie zakupu.
 3. DANE OSOBOWE - termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - miejsce, w którym można dokonać weryfikacji i edycji zlecenia, jak również skasować je bądź skierować do realizacji.
 5. HASŁO – stosunkowo krótkie sekwencje liter, cyfr lub innych znaków niezbędne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, formułowany samodzielnie przez Klienta w toku Rejestracji.
 6. KLIENT (KUPUJĄCY) – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 7. KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. KONSUMENT – Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 9. KONTO KLIENTA – przypisana danemu użytkownikowi część zasobów serwera Sklepu także prawo dostępu do tych zasobów, w ramach którego gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie.
 10. LOGIN - jest to inne określenie identyfikatora użytkownika.
 11. NEWSLETTER - elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, zawierająca informacje handlowe o Produktach.
 12. PRODUKT (TOWAR) – obiekt rynkowej wymiany dostępny w Sklepie Internetowym, należący do jego oferty, będący tym samym przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą - MULTI FIRMA Judyta Misiak.
 13. PROMOCJA (RABAT)- zniżka udzielana Klientom Sklepu Internetowego, oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru. 
 14. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 15. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.signora.pl, dający możliwość Klientowi zamawiania produktów przez Internet 
 16. SPRZEDAJĄCY (SPRZEDAWCA)– Judyta Misiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MULTI FIRMA Judyta Misiak (adres prowadzenia działalności: Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 602-010-01-33, REGON 365899325 , adres poczty elektronicznej: sklep@signora.pl, numer telefonu: 793 266 946 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona za pomocą Internetu przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające kluczowe jej warunki.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest MULTI FIRMA w osobie Judyta Misiak, (zwanym dalej Sprzedającym), REGON: 365899325, NIP: 602-010-01-33.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • Konto Klienta w Sklepie internetowym;
  • Interaktywny Formularz Zamówienia umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym;
  • Newsletter.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Ofercie, wprowadzenia nowych Towarów do Oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzenia i odwołania Akcji Promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Produkty widoczne w ofercie Sklepu Internetowego www.signora.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego Sumę Pieniężną.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Klient obowiązany jest do wprowadzania do Formularza Zamówienia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 11. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego www.signora.pl nie stanowią Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy Produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, składa Ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Produktu.
 12. Zabronione jest korzystanie z Usług Elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.
 14. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.signora.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.signora.pl można składać wypełniając Formularze Zamówienia dostępne na stronach sklepu Signora.pl. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie Sklepu Internetowego.
 2. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego Formularza Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola „ZAMAWIAM”.
 3. W celu dokonania zakupu konieczna jest Rejestracja poprzez podanie Danych Teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło a także niezbędne jest podanie produktu, ilości produktu, miejsca i sposobu dostawy Produktu a także sposobu Płatności.
 4. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularzy Zamówień znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu Signora.pl; Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych Danych Osobowych.
 5. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.
 6. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.
 7. Cenę przesyłki i dostawy w całości pokrywa Kupujący. Koszty te wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na Stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Dostawa" dostępnej pod adresem http://www.signora.pl/content/12-dostawa
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku:
  • błędnego/częściowego wypełnienia Formularza Zamówienia oraz braku potwierdzenia Zamówienia;
  • w czasie 5 dni nie zostanie zaksięgowany Kwota Zamówienia na  koncie bankowym firmy SMC Judyta Misiak, podany na stronie www.signora.pl;
  • wysłana przesyłka nie zostanie odebrana.
  Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących Zamówienia.
 9. Ceny Produktów widoczne na Stronie Internetowej www.signora.pl są podane w złotych polskich i są to ceny brutto ( zwiększona o podatek), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Dostawa" dostępnej pod adresem http://www.signora.pl/content/12-dostawa
 10. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 11. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Cena zamówionego Produktu, a co za tym idzie należności Klienta wobec SMC Judyta Misiak z tytułu kupna, nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 12. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia potwierdzić Zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
 13. Terminy realizacji Zamówień wynoszą od 1-5 dni roboczych.
 14. Klient/kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego Zamówienia lub wycofać złożone Zamówienie za pomocą  poczty email pisząc na adres: sklep@signora.pl lub telefonicznie, kontaktując się pod numer: 793 266 946, jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu Kwoty pieniędzy. Jeśli Klient dokona płatności za zamówiony Produkt, nie może zmienić ani wycofać Zamówienia.
 15. W przypadku nieodebrania przesyłki z Towarem w terminie, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich Kosztów związanych z ową przesyłką.
 16. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 17. Promocje w Sklepie Internetowym Signora.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku Towarów przecenionych żaden dodatkowy Rabat nie ma już zastosowania.
 18. Sprzedający dostarcza dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie zawartej Umowy Sprzedaży. 
 19. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu Signora.pl
 20. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:
  • potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem,
  • przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 21. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

IV. DOSTAWA

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem. 
 3. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia. 
 4. Produkt z informacją w opisie np. “dostępność 14 dni” to model z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin dostępności każdego produktu  podany jest zawsze w opisie przedmiotu. 
 5.  Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 6. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. 
 7. Wszystkie przesyłki są wysyłane listami. 
 8.  Jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona w ciągu 14 dni od wpłaty, prosimy o kontakt ze swoim Oddziałem Pocztowym. Jeżeli przesyłka wciąż nie zostanie odnaleziona prosimy o kontakt z nami. Nie odpowiadamy jednak za przesyłki nierejestrowane.
 9. W przypadku gdy zaginie list polecony, reklamację składa nadawca po okresie 15 dni od daty nadania w Oddziale Poczty Polskiej.
 10. W przypadku zagubienia listu nierejestrowanego (list ekonomiczny/priorytetowy zwykły) nie ma możliwości reklamacji, przesyłka wysłana jest na odpowiedzialność kupującego,
 11.  W przypadku zniszczenia zawartości przesyłki przez Pocztę Polską istnieje również możliwość reklamacji pod warunkiem :

    *spisania oświadczenia z listonoszem w chwili przyjęcia przesyłki (jeśli cokolwiek wzbudza podejrzenia proszę o otworzenie przesyłki przy listonoszu i sprawdzenie zawartości).

    *zgłoszenia na Poczcie Polskiej oświadczenia o zniszczeniu nie widocznym przy dostarczeniu (zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki).

 12. Za wszelkie uszkodzenia produktów lub zagubienie przesyłki odpowiedzialna jest wyłącznie Poczta Polska.
 13.  W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przesyłki wykonywane są następujące czynności: 
 14.  Zgodnie z obowiązującym prawem przewoźnik (nie sprzedawca) bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przesyłki. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony. W przypadku uszkodzenia kupujący składa wtedy ewentualne reklamacje we własnym zakresie.
 15.  Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie lub w przypadku płatności przy odbiorze, przesyłki nadawane są po uprzedniej wpłacie kwoty dostawy na konto bankowe MULTI FIRMA Judyta Misiak. Płatność przy odbiorze realizowana jest na zamówienia na kwotę min. 50 zł.
 16. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia. Kwota wysyłki zostanie automatycznie wyliczona dla wybranych przez Klienta produktów.
 17. Domniemywa się, iż osoba odbierająca produkty w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego produkty zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
 18.  Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem produktów od momentu jego wydania przez sklep Signora.pl. 
 19. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 20. Nieodebranie oraz zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje: 
 21. Klient ma 14 dni od doręczenia towaru na odstąpienia od umowy. Bezpośrednie koszty dostawy związane ze zwrotem ponosi konsument korzystający z uprawnienia odstąpienia od umowy. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, drogą elektroniczną bądź wysyłając na wskazany powyżej adres,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

  a). Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego,

       *jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wolę jej odebrania: -List priorytetowy – zwrot przesyłki 8 zł + ponowne nadanie 4 zł, łączne 12 zł; - Przesyłka za pobraniem – zwrot przesyłki 32 zł + ponowne nadanie 16 zł , łącznie 48 zł;

  b). Obciążenia Klienta kosztem zwrotu przesyłki do Sprzedającego (8 zł) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z Zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki: - List priorytetowy – zwrot przesyłki 8 zł; - Przesyłka za pobraniem – zwrot przesyłki 32 zł

 22.  Zwrot kosztów następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

 

 

______________________________________ZAŁĄCZNIK 1___________________________________________________

Miejscowość i data

Dane Konsumenta

MULTI FIRMA

Judyta Misiak

Ul. Wygoda 60

37-420 Rudnik nad Sanem

e-mail: sklep@signora.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)

– Numer konta, na który proszę dokonać zwrotu. (W przypadku gdy płatność za dokonane zakupy odbyła się poprzez PayU bądź przelewem tradycyjnym)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK 2

 

Formularz reklamacyjny  

 

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko ......................................

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

email: ...................................................

tel. .......................................................

Data nabycia towaru .......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:  opis wad

………………………………………………………………......................................................................………………………….……………………………………………………………………………………...................................………………………………...........................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone  .........................................

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

Nr..rachunku..........................................................................................................

 

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane/ Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

 

………………………………….......                                                

(czytelny podpis reklamującego)


V. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedający, MULTI FIRMA Judyta Misiak oferuje Klientowi następujące formy płatności:  
  • Przedpłata - przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy Sklepu Internetowego www.signora.pl prowadzony przez bank Alior Bank S.A. , nr rachunku: 08 2490 1044 0000 4200 9362 5838, w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia  ID, który otrzymają Państwo w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Zamówienie wysyłamy w od 1-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
  • łatności PayU - obsługiwane poprzez Stronę www.platnosci.pl.
  •  Płatność przy odbiorze produktów przez Klienta - przesyłka pobraniowa (wymaga wcześniejsza wpłata kwoty przesyłki na konto Sklepu Internetowego www.signora.pl – koszt wysyłki 16 zł); za pobraniem wysyłamy tylko    zamówienia powyżej 50 zł,  jeżeli chcesz wybrać taką formę płatności prosimy o wcześniejszy telefoniczny lub mailowy kontakt.
 2. Klient dokonuje płatności w kwocie wartości Zamówienia - łącznie tytułem ceny zamówionych produktów oraz tytułem wartości ich dostawy, na numer rachunku firmy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego www.signora.pl. Klient dokonuje płatności wskazując numer zamówienia. 
 3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

VI. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży według  warunków zgodnych z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny.
 2. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez konieczności podania przyczyny. Klient może tego dokonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.  Aby zachować czternastodniowy termin wystarczy, że Klient, przed upływem tych dziesięciu dni wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres, będący adresem prowadzenia działalności firmy MULTI FIRMA Judyta Misiak, Kopki, ul. Wygoda 60,  37-420 Rudnik nad Sanem.
 3. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
 4. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Kupującemu wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej Kwoty (odstępne).
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa ta jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 6. Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej Sumy Pieniężnej (Ceny) na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach: 
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 2 oraz 3;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  •  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

VII.ZWROT

 1. Klient ma prawo zwrotu Produktu w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym Klient otrzymał zamówiony Produkt, bez konieczności podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, w oparciu o przepisy dotyczące zawierania umów na odległość, na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 2. Aby zachować wyznaczony termin zwrotu Klient zobowiązany jest  odesłać zwracany Produkt przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.
 3. Prawo do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówionego Produktu Klientowi, odnosi się wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
 4. Zwrotowi podlega tylko Produkt, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem). Oznacza to, że każdy Produkt, jaki Klient chce zwrócić musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania i musi być kompletny oraz fabrycznie zapakowany. 
 5. Sposób opakowania i przewozu zwracanych Produktów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, Produkt nie zostanie przyjęty.
 6. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z Produktem).
 7. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu Produktu.
 8. Koszt odesłania Towaru ponosi Klient.
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (formularza reklamacji wysłanego drogą elektroniczną).

VIII. REKLAMACJA

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym Klient otrzymał zamówiony Produkt i zauważył niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem  10 dni od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, tj od daty otrzymania produktu, nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 3. W przypadku nie uzasadnionych reklamacji, Produkt otrzymany po 10 dniach od jego otrzymania zostanie zwrócony klientowi na jego koszt.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W przypadku wykrycia jakiś szkód kupujący musi niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego.
 6. Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 10 dni od wydania tego towaru Klientowi. 
 7. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, Klient może składać w następujący sposób: 
  • pisemnie na adres prowadzenia działalności: MULTI FIRMA Judyta Misiak Kopki, ul. Wygoda 60, 37-420 Rudnik nad Sanem;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@signora.pl.
 8. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji tj. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 10. Odpowiedź Sprzedającego dotycząca reklamacji jest wysyłana na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Klienta adres email lub w inny podany przez Klienta sposób.
 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający, zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru.
 12. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji (formularza reklamacji wysłanego drogą elektroniczną)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.